Aktualności:

Numer 6(240)    czerwiec 2005Numer 6(240)    czerwiec 2005
fot.
2007 III 14 Nowi doktorzy

Archimandryta supraskiego monasteru o. Gabriel i Jerzy Ostapczuk, adiunkt Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, obronili 13 lutego swoje prace doktorskie. Nowym doktorom serdeczne gratulujemy! Obrony prac odbyły się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
   „Zabłudów jako ośrodek religijno-kulturalny Kościoła prawosławnego” – taki jest tytuł pracy o. Gabriela, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Bendzy.
   Recenzent pracy, prof. Aleksander Naumow, określił ją jako wspaniałą monografię.
   „Jest pierwszą obszerną monografią zabłudowskiego ośrodka, ukazuje sytuację materialną jako bazę działalności wydawniczej i funkcjonowania przez stulecia parafii i monasteru. (...) Przedstawia też mało znane fakty z najnowszych dziejów, dając świadectwo żywotności i dynamiki współczesnego polskiego prawosławia” – napisał.
   O znaczącym wkładzie o. Gabriela w badania historii Cerkwi w Polsce napisali w swoich recenzjach także profesorowie – metropolita Sawa i Antoni Mironowicz.
   „Wielką zaletą pracy – pisze Antoni Mironowicz – jest ukazanie pierwotnej tradycji kulturalno-religijnej Zabłudowa oraz parafii zabłudowskiej, która w tym roku będzie obchodzić 500-lecie swego istnienia”.
   O. Gabriel chce za naszym pośrednictwem podziękować swemu promotorowi, recenzentom oraz Ludmile i Bazylemu Piwnikom z Warszawy, Oli Szwed z Hajnówki, Mirosławie i Aleksemu Matwiejczukom z Supraśla oraz Irenie i Włodzimierzowi Sakowiczom z Białegostoku za okazaną pomoc.
   Rozprawa doktorska Jerzego Ostapczuka „Perykopy liturgiczne okresu paschalnego i święta Pięćdziesiątnicy w cerkiewnosłowiańskich lekcjonarzach krótkich” powstała pod kierunkiem prof. władyki wrocławsko-szczecińskiego Jeremiasza. Władyka Jeremiasz napisał: „Praca stanowi niezwykle wielki wkład w naszą znajomość tekstów cerkiewnosłowiańskich, jak również pozwala prześledzić niektóre etapy w kształtowaniu się i interpretacji tekstów już na terenie obszaru języka cerkiewnosłowiańskiego”.
   Jerzy Ostapczuk jest badaczem rękopisów biblijnych, znawcą starożytnego języka greckiego.
   Recenzent jego rozprawy, prof. Sergiusz Densinas z Uniwersytetu Wileńskiego, zauważył, że praca Ostapczuka przewyższa swym poziomem absolutną większość znanych badań przeprowadzonych jednoosobowo czy nawet w zespołach badaczy starocerkiewnosłowiańskich Ewangelii. Poprawia on liczne błędy, niezauważone przez innych badaczy.
   Drugi recenzent, ks. prof. Rościsław Kozłowski, mówi o odkrywczym spojrzeniu na perykopy liturgiczne okresu paschalnego w starocerkiewnych lekcjonarzach. Dodaje, że jest to praca twórcza, oryginalna. Wnosi bardzo wiele w odczytywanie i interpretowanie oryginalnych tekstów i starocerkiewnych przekładów.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)