Numer 6(396)    Czerwiec 2018Numer 6(396)    Czerwiec 2018
fot.
O chrystologii św. Cyryla
Irena Charyło
"Chrystologia św. Cyryla Aleksandryjskiego oraz jej recepcja w myśli teologicznej XX wieku” to temat pracy doktorskiej Andrzeja Charyły, którą obronił 10 maja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Promotorem rozprawy był arcybiskup prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski), promotorem pomocniczym o. dr Andrzej Kuźma, recenzentami władyka dr hab. Andrzej (Borkowski), prof. UwB oraz ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski).
Po przedstawieniu rysu biograficznego doktoranta i autoprezentacji dysertacji, głos zabrali recenzenci. Ks. prof. Zygfryd Glaeser powiedział m.in.: „Trzeba przyznać, że doktorant nie miał łatwego zadania. Należało przebrnąć nie tylko przez skomplikowane meandry wynikające z subtelności formuł teologicznych, zaproponowanych przez św. Cyryla, ale także uplasować je w kontekście całokształtu, niełatwej przecież Cyrylowej twórczości teologicznej, osadzając ją pośród zróżnicowanych odniesień kościelno-społecznych i teologicznych ówczesnej epoki, a także stawiając szereg ważnych pytań związanych z recepcją Cyrylowej chrystologii w teologicznej myśli XX w. Przyznać należy, że doktorant wywiązał się bardzo dobrze z przyjętego na siebie zadania badawczego. Praca doktorska ma wielką wartość merytoryczną, dlatego należy ją bardzo wysoko ocenić. Świadczy ona o teologicznej dojrzałości i bardzo dobrym warsztacie naukowym jej autora”.
Biskup Andrzej (Borkowski) zaznaczył, że: „Rozprawa doktorska zwraca uwagę samym sformułowaniem tematu, ponieważ takich specjalistycznych opracowań nie ma zbyt wiele. Autor dysertacji postawił sobie niezwykle ambitny cel, gdyż nauczanie św. Cyryla spotkało się z różnorodną interpretacją na przestrzeni dziejów oraz zawiera dość rozległy dorobek piśmienniczy. Doktorant w sposób gruntowny, całościowy i kontekstualny zrealizował wyznaczony cel badawczy. Ukazał on niezwykle zawiłe kwestie dogmatyczne w sposób klarowny, czego dowodem może służyć rzetelna geneza słynnego sformułowania „jedna natura Boga Słowa wcielona” oraz jej poszczególne interpretacje. Na podkreślenie zasługuje bogata erudycja w zakresie przedmiotu rozprawy, obszerna literatura przedmiotu zgromadzona w językach angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim, ale także świetne opanowanie terminologii teologicznej w wymienionych językach. Dysertacja doktorska Andrzeja Charyło stanowi wnikliwą pracę badawczą, mającą walory naukowego novum. Rozprawa świadczy o samodzielności pracy naukowej autora, dojrzałości jego warsztatu teologicznego i zdolności do formułowania syntezy”.
Doktoranta pytano m.in. o specyfikę nauczania św. Cyryla o zjednoczeniu dwóch natur w Chrystusie, interpretację słynnego ekscerptu „jedna natura Boga Słowa wcielona” oraz kształtowanie się chrystologicznego aparatu terminologicznego. Po precyzyjnych odpowiedziach Rada Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przyznała Andrzejowi Charyło stopień naukowy doktora nauk teologicznych.
Andrzej Charyło jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Akademii Teologicznej w Kijowie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był stypendystą Instytutu Kościoła Wschodniego w Regensburgu w Niemczech. Studia kontynuował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Brał udział w programie doktoranckim Konferencji Rektorów Szwajcarskich Uniwersytetów i Szkół Wyższych. Uczestniczył m.in. w Letnim Uniwersytecie w Szkole Teologicznej na wyspie Chalki niedaleko Stambułu w Turcji, w Letnim Uniwersytecie w Konsulacie Konfederacji Szwajcarskiej w Wenecji we Włoszech oraz w Letnim Uniwersytecie „Teologia w kontekście nauk politycznych, ekonomicznych i społecznych” we Fryburgu w Szwajcarii. Ukończył również międzynarodowe szkolenie „Komunikacja z mediami”. Brał udział w konferencjach naukowych organizowanych przez: Instytut Studiów Podyplomowych Teologii Prawosławnej w Genewie, Ogólnokościelną Aspiranturę i Doktoranturę św. św. Cyryla i Metodego Patriarchatu Moskiewskiego, Prawosławny Instytut Teologiczny św. Sergiusza z Radoneża w Paryżu we Francji. Zrealizował cztery duże projekty badawcze finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Odbył zagraniczny staż naukowo-badawczy w Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w Stanach Zjednoczonych.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Irena Charyło
fot. Roman Kukliński


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token