Numer 10(400)    Październik 2018Numer 10(400)    Październik 2018
fot.
Jubileusz bractwa
Anna Radziukiewicz
15 listopada 1998 roku w monasterze Narodzenia Bogarodzicy w Białymstoku-Dojlidach (ówczesna siedziba obecnego monasteru w Zwierkach) odbył się zjazd założycielski Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów – Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego. Błogosławieństwa na powstanie bractwa o zasięgu ogólnodiecezjalnym kilka miesięcy wcześniej udzielił ówczesny ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej arcybiskup Sawa. Opiekunem duchowym bractwa został o. Iow z monasteru supraskiego. W zjeździe uczestniczyło ponad osiemdziesiąt osób. Byli wśród nich ówczesny biskup supraski Jakub, ojcowie Mikołaj Borowik i Piotr Pietkiewicz, dr Jan Zieniuk, wiceprzewodniczący Bractwa Prawosławnego św.św, Cyryla i Metodego, prof. Antoni Mironowicz oraz przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej Aleksander Wasyluk. Obrady prowadził Grzegorz Podlaski.
Podczas zjazdu został przyjęty statut bractwa, który mówi m.in.: „Celem Bractwa jest: 1.rozwijanie świadomości religijnej, życia duchowego..., 2. propagowanie postaw moralnych... 3.pielęgnowanie tradycji... Zgodnie z zapisami Statutu Bractwo realizuje cele m.in. poprzez: umacnianie tożsamości..., organizację spotkań, odczytów..., pomoc monasterom i parafiom, organizację pielgrzymek i obozów, prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej”.
Wyłoniono zarząd i komisję rewizyjną. Pierwszym przewodniczącym bractwa został Sławomir Nazaruk, pełniący tę funkcję nieprzerwanie do dzisiaj.
W czasie dwudziestoletniej działalności bractwo wypracowało różne formy działalności, wśród których najważniejszymi są tematyczne spotkania czwartkowe, poranne Liturgie w czasie świąt przypadających w dni powszechnie, organizacja nauki języka rosyjskiego, pielgrzymki piesze i autokarowe. Bractwo jest organizatorem pielgrzymek pieszych do Piatienki i Supraśla. W sferze społecznej i charytatywnej organizuje choinki integracyjne, spotkania świąteczne dla osób samotnych, przygotowuje paczki żywnościowe. Było też inicjatorem integracyjnych festynów przy parafii Świętego Ducha – Paschalnych Spotkań Dzieci. Przez wiele lat przyjmowało dzieci z Domu Dziecka w Pieczorach koło Pskowa w Rosji oraz kilkakrotnie organizowało półkolonie letnie.
Bardzo ważnym elementem w działalności Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów jest praca wydawnicza, przede wszystkim redagowanie Swiatootieczseskich Listkow, których 42 numery ukazały się w łącznym nakładzie ponad 150 tysięcy Bractwo wydało też kilka pocztówek o tematyce sakralnej. Członkowie zarządu wyjeżdżali do parafii położonych w diasporze, m.in. do Mrągowa, Lidzbarka Warmińskiego, Elbląga, z odczytami i projekcją slajdów.
Niektóre formy działalności zostały zarzucone, gdyż przejęły je bractwa młodzieżowe – np. półkolonie czy festyny integracyjne przy parafii Świętego Ducha. Bardzo dużą frekwencją cieszą się poranne Liturgie w dolnej świątyni soboru św. Mikołaja, w których często uczestniczy ponad sto osób.
Miejmy nadzieję, iż w kolejnych latach działalności w cerkownoj ogradzie Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku nadal będzie prowadziło szeroką działalność na rzecz rozwijania świadomości religijnej, wzmacniania życia duchowego i poszerzania wiedzy teologicznej.

fot. archiwum Slawomira Nazaruka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token