Numer 1(403)    Styczeń 2018Numer 1(403)    Styczeń 2018
fot.
Posłanie patriarchy Kiryła
tłum Ałła Matreńczyk
"W ostatnim czasie ingerencja przywódców ukraińskiego państwa w sprawy Cerkwi przybrała charakter ordynarnej presji na episkopat i duchowieństwo Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi, co pozwala mówić o rozpoczęciu prześladowań na pełną skalę” – stwierdził hierarcha. Zauważył, że powodem tego stała się odmowa ukraińskiego prawosławnego episkopatu uczestniczenia we wspieranym przez władze państwowe Ukrainy „zjednoczeniowym soborze”, na którym Ukraińska Cerkiew Prawosławna, najsilniejsza liczebnie religijna konfesja kraju, licząca trzynaście tysięcy parafii, ponad dwieście monasterów i miliony wiernych, miała być zamieniona na nową religijną organizację, utworzoną przez prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko i patriarchę konstantynopolitańskiego Bartłomieja.
Jak podkreśla się w posłaniach, „żeby zmusić episkopat Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, organa władzy państwowej oraz śledcze Ukrainy podejmują szereg działań, które w oburzający sposób naruszają prawa konstytucyjne i wolność obywateli Ukrainy”.
Patriarcha Kirył zaznacza, że biskupi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej wzywani są na „rozmowy” i przesłuchania do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), zatrzymywani pod najróżniejszymi pretekstami, w tym także podczas przekraczania granicy Ukrainy, i poddawani poniżającym przeszukaniom. 9 grudnia Służba Bezpieczeństwa, powołując się na „szczególne rozporządzenie Kijowa”, zabroniła wjechać na teren Ukrainy obywatelowi Ukrainy, metropolicie donieckiemu Hilarionowi.
Zarówno rząd, jak i władze lokalne podejmują próby pozbawienia Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej praw korzystania z Kijowsko-Pieczerskiej i Poczajowskiej Ławr – głównych wspólnot monastycznych prawosławnej Ukrainy, informuje adresatów posłania Jego Świątobliwość: „I tak 23 listopada Ministerstwo Sprawiedliwości uchyliło decyzję o państwowej rejestracji prawa wspólnoty monastycznej do korzystania z kompleksu budowli Uspienskiej Poczajowskiej Ławry. A 28 listopada rząd odwołał swoje rozporządzenie z 17 lipca 2003 roku «O wyłączeniu ze składu Krzemieniecko-Poczajowskiego Państwowego Historyczno-Architektonicznego Kompleksu Budynków Uspienskiej Poczajowskiej Ławry». Przedstawiciele muzealnego kompleksu nie ukrywają, że w przyszłości możliwe jest przekazanie monasteru innej religijnej organizacji”. 5 grudnia krzemieniecko-poczajowski kompleks sprawdził stan cerkiewnych cenności w Poczajowskiej Ławrze.
Hierarcha podkreślił, że 28 listopada po raz pierwszy od 30 lat komisja Ministerstwa Kultury Ukrainy dokonała sprawdzenia wykazu zabytków w Kijowsko-Pieczerskiej Ławrze. 30 listopada przeszukano z wieloma procesowymi naruszeniami gospodarstwo pomocnicze Kijowsko-Pieczerskiej Ławry we wsi Worońkow.
W posłaniu podkreśla się, że podejmowane są próby pociągnięcia do odpowiedzialności karnej biskupów i duchownych pod pretekstem oskarżeń o „zdradę państwa” i „wzniecanie wrogości religijnej”. W wielu regionach Ukrainy dochodzi do masowych przeszukań w budynkach diecezjalnych, świątyniach i w miejscach zamieszkania duchownych. I tak 1 grudnia zostało wezwanych na przesłuchanie do SBU jednocześnie dwudziestu duchownych z rownieńskiej i sarneńskiej diecezji Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. 3 grudnia przeszukano katedralne sobory, centra diecezjalne, świątynie, a nawet prywatne mieszkania duchownych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej w Żytomierzu, Owruczu i Korostenie. 5 grudnia przesłuchano dwunastu duchownych z rownieńskiej j i sarneńskiej diecezji Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. W dokumentach podkreślono, że czynności śledcze prowadzone są zgodnie z art. 111 (zdrada państwa) i art. 161 (wzniecanie wrogości religijnej) kodeksu karnego Ukrainy.
„W państwowych mediach trwa zmasowana kampania dyskryminowania Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Z naruszeniem prawa do życia osobistego i zakazu wykorzystania danych osobowych upubliczniane są prywatne, znajdujące się w posiadaniu państwa, informacje o arcybiskupach i duchownych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej” – podkreślił patriarcha.
Hierarcha zaznaczył, że „przedstawiciele władzy państwowej najwyższego szczebla pozwalają sobie na siejące konfesyjną wrogość publiczne wypowiedzi pod adresem Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi”. 30 listopada, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Szkiriak publicznie nazwał namiestnika Kijowsko-Pieczerskiej Ławry „wampirem nienawidzącym Ukrainy, Ukraińców i wszystkiego co ukraińskie”. Przewodniczący Rady Najwyższej Parubij także pozwalał sobie na publiczne, obraźliwe i oszczercze wypowiedzi pod adresem Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, publicznie informując, jakoby duchowni Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi przyczyniali się do zabójstwa ukraińskich obywateli.
„Wrogiego stosunku do Cerkwi nie kryje także sam prezydent Ukrainy Poroszenko, który publicznie zagroził wygnaniem z ojczyzny tych Ukraińców, którzy nie chcą przyłączyć się do tworzonej przez państwo „autokefalicznej cerkwi” – podkreślił patriarcha Kirył.
Wskazał, że zaproszenia na „zjednoczeniowy sobór” z podpisem patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja biskupi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej otrzymywali z rąk państwowych urzędników, mimo zapisów w ukraińskiej konstytucji o tym, że Cerkiew i organizacje religijne na Ukrainie są oddzielone od państwa, a więc wszelka ingerencja państwa w cerkiewne relacje jest antykonstytucyjna.
„Nie wiemy, jakie będą następne kroki władz Ukrainy, na jakie naruszenia podstawowych i nieodłącznych praw człowieka i obywatela mogą się zdecydować dla osiągnięcia wyznaczonego celu w przedwyborczym okresie” – pisze patriarcha Kirył – „ale liczne fakty dyskryminacji Ukraińskiej Cerkwi dają powód do obaw o jeszcze większe naruszenie praw i interesów prawosławnych wiernych, o jeszcze większe ich cierpienie z powodu wierności kanonicznemu prawosławiu. (...) Na naszych oczach dochodzi do dużej ingerencji władz Ukrainy w życie cerkiewne, naruszane są podstawowe prawa człowieka, w tym fundamentalne prawo do wolności sumienia, mają miejsce oczywiste próby wykorzystania Cerkwi do osiągnięciu politycznych celów w przedwyborczej walce” – oświadczył patriarcha Kirył.

tłum Ałła Matreńczyk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token