Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego poleca

 NOWOŚĆ WYDAWNICZA


SIEWCY

 

Im głębsza myśl, tym wyżej unosi – to aforyzm poety Borysa Russko, doskonale pasujący do książki Fundacji Ostrogskiego „Siewcy”. Książkę zrodziła myśl i doświadczenie mądrych ludzi z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, czyli obszarów tworzących dawną Ruś, ale także z terenów od niej odległych – Ameryki, Libanu, Francji, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kenii, Finlandii, Cypru, Grecji, Serbii. Co łączy ową myśl zbiorową? Nagroda Księcia Konstantego Ostrogskiego, przyznawana od 1990 roku przez kapitułę, skupioną przy redakcji miesięcznika Przegląd Prawosławny. W książce mówią laureaci nagrody. To ludzie, którym zwykle udało się połączyć mądrość z duchowością i głębokim doświadczeniem. Dziś, w świecie zdominowanym przez informację płytką, miałką i sensacyjną, tacy są skarbem. Dlatego warto ich słuchać i uczyć się od nich, tym bardziej że przedstawiają prawdy odwieczne a nie sezonowe trendy intelektualne. Mówią do nas m.in. historycy, teolodzy, architekci, muzycy, ikonografowie, znawcy problemów cywilizacyjnych - ludzie o międzynarodowym często uznaniu.

Cena 1 egzemplarza (w tym 5% VAT) u wydawcy – 25 zł. Cena hurtowa powyżej 5 egz. 20 zł.

Książkę można zamawiać poprzez wpłatę na konto wydawcy, Fundacji Ostrogskiego, z dopiskiem: „Siewcy”.

Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278.

Można też złożyć zamówienie telefonicznie: (85) 742 18 57 i mailowo: redakcja@przegladprawoslawny.pl.


Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego, pod red. Anny Radziukiewicz, Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok 2019, ss. 576.


ŻOŁNIERZE WYKLĘCITa książka boli. Ból wywołują wspomnienia zabijanych, wypowiadane prostym językiem, przez to jeszcze bardziej przejmujące, bolą relacje zabijających, którzy strzelali, bo rozkaz to rozkaz. Ból przebija z tekstów dziennikarzy, rozważań historyków, z dokumentów. Tytuł pozwala się spodziewać chłodnej publikacji, ważącej fakty, spoglądającej na tak zwanych „żołnierzy wyklętych” z dystansu, z szerokiej perspektywy. Książka skupia się jednak na wycinku ich działań na wschodnim pograniczu. I nie jest pracą naukową. Oddaje głos ofiarom, ich potomkom, rodakom, ludziom wrażliwym na krzywdę, nie omamionych prostym podziałem świata na swój i nieswój. To głosy mieszkańców wsi pacyfikowanych przez "żołnierzy wyklętych". Do kogo kierowana jest książka? Do tych, którzy czują i współczują, którzy bronią prawdę, bo nie patrzą na świat przez ideologiczną zasłonę, dla których zabijanie bezbronnych nigdy nie będzie wypływać z patriotyzmu.

Cena 1 egzemplarza (w tym 5% VAT) u wydawcy – 15 zł, z wysyłką 19 zł. Cena hurtowa powyżej 5 egz. 10 zł.

Książkę można zamawiać poprzez wpłatę na konto wydawcy, Fundacji Ostrogskiego, z dopiskiem: „Żołnierze wyklęci”.

Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278.

Można też złożyć zamówienie telefonicznie: (85) 742 18 57 i mailowo: redakcja@przegladprawoslawny.pl.


Żołnierze Wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947, red. Eugeniusz Czykwin, wyd. Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok 2019, ss. 176.

1938 JAK BURZONO CERKWIEO burzeniu cerkwi na Lubelszczyźnie w 1939 roku większość Polaków nigdy nie słyszała, reagując zdumieniem. „Niemożliwe! U nas?”. A jednak to się wydarzyło. Nie pisała o tym zakneblowana, ówczesna prasa, do dziś milczą podręczniki. Po wojnie, po wysiedleniu stamtąd prawosławnych na wschód i na zachód, Lubelszczyznę postrzegano jako krainę odwiecznie polską. Książka buduje wiedzę o tamtym czasie – o błędnej polityce wobec mniejszości narodowych i wyznaniowych, które łączenie stanowiły ponad jedną trzecią obywateli II Rzeczypospolitej. Burzenie cerkwi było wyjątkowo dramatycznym jej objawem. Działania te przyniosły szkodę wszystkim – zadały niezrozumiały ból prawosławnej społeczności, nadszarpnęły reputację państwa na arenie międzynarodowej i w przededniu wojny wyraźnie je osłabiły. Na publikację składają się teksty historyków lub ich omówienia, wywiady, relacje świadków zbierane do końca dwudziestego wieku, dokumenty. Czynią one tę lekturę równie zajmującą jak przejmującą. Książka kończy się słowem mnicha o potrzebie przebaczania. 

Cena 1 egzemplarza (w tym 5% VAT) u wydawcy – 15 zł, z wysyłką 19 zł. Cena hurtowa powyżej 5 egz. 10 zł.

Książkę można zamawiać poprzez wpłatę na konto wydawcy, Fundacji Ostrogskiego, z dopiskiem: „1938 Jak burzono cerkwie”.

Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278.

Można też złożyć zamówienie telefonicznie: (85) 742 18 57 i mailowo: redakcja@przegladprawoslawny.pl.


1938 Jak burzono cerkwie, red. Eugeniusz Czykwin, Anna Radziukiewicz, wyd. Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok 2018, ss. 160.BLISKI MI WSCHÓD

"Bliski mi Wschód" to Anny Radziukiewicz owoc wielu podróży, lektur, rozmów i przemyśleń. To rzecz usiłująca zrozumieć wiele zjawisk, które kształtowały prawosławny Wschód. Jej rozdziały to m.in. Ruski, Rzym, Pytanie o Polskę, Nad Niemnem, Lament wiary greckiej, Napoleon i Serafim. To rozważania o historii, wierze i kulturze, o trwaniu na granicy dwóch światów – prawosławnego i rzymskokatolickiego. To rzecz dojrzała, frapująca, bogato ilustrowana.

Cena 1 egzemplarza (w tym 5% VAT) u wydawcy – 40 zł. Cena 1 egz. z wysyłką – 47 zł.
Książkę można zamawiać poprzez wpłatę na konto wydawcy, Fundacji Ostrogskiego, z dopiskiem: „Bliski mi Wschód”.
Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278.
Można też złożyć zamówienie telefonicznie (85) 742 18 57 lub mailowo: redakcja@przegladprawoslawny.pl.

Anna Radziukiewicz, Bliski mi Wschód, wyd. Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok 2017, ss. 352.KIM JESTEŚMY, SKĄD POCHODZIMY, DLACZEGO TAK SIĘ NAZYWAMY?

W odpowiedzi na te pytania może nam pomóc książka prof. Michała Kondratiuka „Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny”. Prof. Michał Kondratiuk jest autorem ponad dwustu publikacji, w tym dziewięciu książek, dotyczących wielu zagadnień językoznawstwa słowiańskiego i bałtyckiego. W książce znalazły się prace naukowe i popularnonaukowe, studia, artykuły, opracowania z zakresu toponimii i mikrotoponimii oraz antroponimii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Pierwszy rozdział zawiera informacje o historii badanego terenu, jego osadnictwie, dziejach politycznych, drugi bada nazwy osobowe (imiona, nazwiska, przezwiska) Białostocczyzny, trzeci poświęcono nazwom miejscowym i terenowym badanego obszaru, ich powstaniu, historii, zmianom. Cena u wydawcy 70 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 80 zł
PISARZ I BÓG

Eseje o trzech twórcach wielkiej literatury rosyjskiej – Dostojewskim, Gogolu i Tołstoju – i bohaterach ich utworów, zawsze w kontekście ich relacji z Bogiem, poszukiwania i odrzucania, dróg wiodących ku zatraceniu i zmartwychwstaniu. Stron 96. Cena książki w wydawnictwie 10 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 14 zł.ŻYCIE. CHOROBA. ŚMIERĆ

Wywiad z metropolitą Antonim Bloomem i jego rozważania, wypływające z doświadczeń jako lekarza i kapłana. Do książki dołączono panichidę za zmarłych i akatyst o upokojenii usopszych, po cerkiewnosłowiańsku, w transkrypcji na łacinkę i w przekładzie o. Stanisława Stracha. Stron 144. Cena 10 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 14 zł.
ANIOŁEK
Obie książeczki liczą po 16 stron. Są kolorowe, bogato ilustrowane, doskonałe do uczenia dzieci podstaw prawosławnej wiary.Pierwsza uczy zasad chrześcijańskiej moralności poprzez pouczające opowiadania, druga przybliża w rebusach, zagadkach, krzyżówkach dwanaście najważniejszych w liturgicznym roku świąt. Jesteśmy przekonani, że obie książeczki są świetną pomocą dydaktyczną dla katechetów.Pieniądze pozyskane ze sprzedaży książeczek będą wspierać dalsze wydawanie „Aniołka” jako bezpłatnego dodatku do Przeglądu Prawosławnego. Stron 16 każda. Cena kompletu u wydawcy 2 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 5 zł.

O NASZYM PRAWOSŁAWIU
Zbiór wybranych artykułów, tu zebranych tematycznie w rozdziały. Teksty złożyły się na kompendium wiedzy o prawosławiu – jego historii, dziejach najnowszych, punktach zapalnych i duchowości. Stron 416. Cena 10 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 15 zł.


NIEŚĆ POKÓJ. KOCHAĆ LUDZI

Arcybiskup Miron, ordynariusz wojskowy, władyka hajnowski, pierwszy ihumen monasteru w Supraślu po jego odrodzeniu, zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. O hierarsze mówią duchowni, politycy, dyplomaci, dziennikarze. W książce przedstawiono też dzieje prawosławnego duszpasterstwa polowego. Stron 186. Cena 15 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 22 zł.
PATRIARCHA KIRYŁ. ROSYJSKA CERKIEW OD GOLGOTY DO ZMARTWYCHWSTANIA
To tytuł biografii, bogato ilustrowanej, zwierzchnika ruskiej Cerkwi, z którą łączą nas wielowiekowe, bliskie związki. Mamy wspólne, wywodzące się z Rusi Kijowskiej, korzenie, wspólnych świętych i wspólny – cerkiewnosłowiański – język liturgiczny. Stron 96. Cena 10 zł ( w tym 5% VAT), z wysyłką 14 zł.